Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statut PUP w Kielcach

 

 

 

pup_banner_11.jpeg
 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/9/09
Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 12 lutego 2009 r.

 

Statut Powiatowego  Urzędu Pracy  w  Kielcach

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z:
• przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm./ - zwanej dalej Ustawą
• przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./
• przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm./
• ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 /
• innych obowiązujących aktów prawnych
• niniejszego Statutu.

§2

1. Urząd jest samodzielną powiatową jednostką budżetową, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania organu zatrudnienia - Starosty w ramach publicznej służby zatrudnienia.
2. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Kielecki.
3. Obszar działania Urzędu obejmuje Powiat Kielecki
4. Siedzibą Urzędu jest Miasto Kielce.

Rozdział II
Przedmiot  i  zakres  działania

§3

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie:

1. polityki rynku pracy;
2. usług rynku pracy;
3. instrumentów rynku pracy;
4. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
5. praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

§4

Do zadań Urzędu w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:
1. udział w opracowaniu i realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
4. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
5. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
6. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
7. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
8. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
9. współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
10.  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy,  upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego,  szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, organizacji robót  publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych  przepisów;
11.  współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia  podstawowych usług rynku pracy, w tym opracowywaniu i aktualizacji     informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy, przydatnych w poszukiwaniu pracy;
12.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu  bezrobocia;
13.  wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia, finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76, ust 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
14.  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b Ustawy,   w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji,  o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c Ustawy,
15.  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu   pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit.   a – c  Ustawy, w szczególności przez realizowanie zadań sieci EURES we  współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem   województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
16.  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku  z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
17.  organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu  pracy;
18.  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
19.  realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym  przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji  zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i Funduszu Pracy;
20.  organizacja i realizowanie programów specjalnych;
21.  udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych w zakresie  niezbędnym do realizacji zadań określonych w Ustawie, innym   instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24, ust. 1  ustawy albo podmiotom nie będącym podmiotami publicznymi,  realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów, albo  na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;
22.  współpraca z ministrem właściwym ds. pracy w zakresie tworzenia  rejestrów centralnych;
23.  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

§ 5

Do zadań Urzędu w zakresie usług rynku pracy należą w szczególności:
1. Pośrednictwo pracy, które realizowane jest poprzez:
a. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
b. upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
c. pozyskiwanie ofert pracy,
d. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
e. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
f. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
g. współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
h. informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;
2. Poradnictwo zawodowe, które polega na:
1) udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez:
a. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
b. udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
d. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
2) udzielaniu pracodawcom pomocy:
e. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
f. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polegającej na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, co realizowane jest w szczególności przez:
a. uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
b. uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
c. dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia;
d. organizację szkoleń mających na celu zwiększanie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższania kwalifikacji zawodowych lub zwiększania aktywności zawodowej osób bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy.
4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie  szkoleń polega na:
a. informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji,
b. diagnozowaniu zapotrzebowania na zwody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
c. sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń,
d. zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi,
e. kierowaniu osób na szkolenia,
f. monitorowaniu przebiegu szkoleń,
g. prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
h. finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,
i. wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia,
j. finansowaniu kosztów przejazdu lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia, związanych z udziałem w szkoleniach,
k. finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

§6

Do zadań Urzędu z zakresu instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy, należy w szczególności:
1. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania, w związku ze skierowaniem przez Urząd;
2. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Urząd;
3. refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
4. inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium;
5. przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
6. refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
7. refundowanie bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną.

§7

Do zadań Urzędu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy w szczególności:
1. opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej;
2. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;
3. kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;
4. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów prawa;
5. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
6. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
7. współpraca z właściwym terenowo inspektoratem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
8. zwrot wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami.

§8

Urząd realizuje inne zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w tym zadania administracji rządowej, powiatu oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach prawa.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§9

1. Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
2. Dyrektor Urzędu wybierany jest w drodze konkursu i ponosi odpowiedzialność za całokształt swojej działalności.
3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Kielecki.
4. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.
5. Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców.
6. Zastępców Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.
7. Zastępcy Dyrektora działają w granicach przyznanych im kompetencji przez Dyrektora Urzędu.
8. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu, działalnością Urzędu kieruje wskazany Zastępca Dyrektora.
9. Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do  załatwienia w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji    i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań  wykonywanych przez Urząd.
10.  Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 9, także innym pracownikom Urzędu.

§10

1. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie, w myśl przepisów prawa pracy,  jest Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
2. Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Urzędu, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.

§11

W celu realizacji zadań Urząd współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej w celu realizacji zadań określonych Ustawą oraz innymi przepisami prawa.

§12

1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, Ustawie oraz wynikających z innych przepisów prawa, w Urzędzie mogą być tworzone wydziały, referaty i stanowiska pracy (samodzielne i wieloosobowe).
2. Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny” ustalony przez Dyrektora i uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§13

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§14

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
4. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
5. Urząd do realizacji swoich celów tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, pozyskuje środki finansowe z Funduszu Pracy i innych źródeł , zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§15

1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

  Do ściągniecia w formacie .doc -> DOCStatut Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
  Do ściągniecia w formacie .pdf -> PDFSTATUT_PUP 2009.pdf
  

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
25-620 Kielce
ul. Kolberga 4
Telefon: (41) 367-11-00
Fax: (41) 367-11-99
 
e-mail:
kielce.praca.gov.pl
NIP: 959-08-29-453
REGON: 291149104
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 269
W tym miesiącu: 12198
Wszystkich odwiedzin: 1478444
Polityka prywatności