Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach
Nr 244/182/14  z dnia 06-08-2014 r.
.

                                                                                                                               

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W KIELCACH

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa organizację i zasady działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz zakres zadań realizowanych przez komórki organizacyjne wchodzące w jego skład.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. PUP  -  należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
 2. Regulaminie -    należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
 3. CAZ – należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej.
 4. LPIK – należy przez to rozumieć Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne.

§ 3

1. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2013 r., poz. 674, z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późń. zm.),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z  późń. zm.),
 4. Ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z późń. zm.),
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 6. Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59,  poz. 404, z późn. zm),
 7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.1458, z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 182, poz. 1228),
 10. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782),
 11. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.  926, z późn. zm),
 12. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
 13. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późń. zm.),
 14. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.),
 15. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, z późń. zm),
 16. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532, z późn. zm.),
 17. Przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667),
 19. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z  2010 r., Nr 21, poz. 108).

 

Status prawny pracowników, zasady ich wynagradzania oraz zasady gospodarki finansowej PUP, ustalają odrębne przepisy.

§ 4

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i wykonuje zadania własne samorządu na obszarze powiatu kieleckiego.

§ 5

Przy realizacji zadań PUP współdziała z instytucjami rynku pracy, z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi partnerami działającymi na rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych.

§ 6

 1. Dyrektor PUP – zarządza i kieruje Powiatowym Urzędem Pracy zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Starostą Kieleckim oraz reprezentuje Urząd na zewnątrz.
 2.  Podczas nieobecności dyrektora PUP zastępstwo sprawuje zastępca dyrektora.

§ 7

 1. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora PUP wykonuje Starosta Kielecki.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zastępcy dyrektora oraz  pozostałych pracowników PUP wykonuje dyrektor PUP.

ROZDZIAŁ II
Organizacja PUP

§ 8

 1. Strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy stanowią samodzielne komórki organizacyjne: wydziały, Centrum Aktywizacji Zawodowej, które jest równorzędną komórką organizacyjną w stosunku do wydziału, wieloosobowe stanowiska pracy, samodzielne stanowiska pracy.
 2. W ramach wydziałów i Centrum Aktywizacji Zawodowej mogą być tworzone referaty.
 3. Na terenie powiatu kieleckiego wyodrębnia się zamiejscowe Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne (LPIK) w:
  1) Chmielniku,
  2) Łopusznie,
  3) Nowej Słupi,
  4) Rakowie,
  5) Mniowie,
  6) Chęcinach,
  7) Bodzentynie,
  8) Łagowie,
  9) Bielinach,
  10) Zagnańsku,
  11) Daleszycach,
  12) Masłowie,
  13) Piekoszowie,
  14) Strawczynie,
  obsługujące mieszkańców danego miasta/gminy. W przypadku LPIK w Chmielniku obsługa dotyczy mieszkańców miasta i gminy Chmielnik oraz mieszkańców gminy Pierzchnica. LPIK nie jest komórką organizacyjną PUP w Kielcach, stanowi jedynie miejsce realizacji części zadań PUP w Kielcach.

 4. Komórki organizacyjne, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań PUP w siedzibie PUP w Kielcach, ul. Kolberga 4 oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsyltacyjnych w:

  1) Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7 26-020 Chmielnik,
  2) Łopusznie, ul. Włoszczowska 3a. 26-070 Łopuszno,
  3) Nowej Słupi, ul. Kielecka 25, 26-006 Nowa Słupia,
  4) Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków,
  5) Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów,
  6) Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny,
  7) Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,
  8) Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów,
  9) Bielinach, ul. Żeromskiego 2, 26-004 Bieliny,
  10) Zagnańsku, ul. Turystyczna 64, 26-050 Zagnańsk,
  11) Daleszycach, Plac Staszica 22, 26-021 Daleszyce,
  12) Masłów, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów,
  13) Piekoszów, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów,
  14) Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
  w zakresie określonym w dalszej części regulaminu.

 1. W strukturę organizacyjną PUP w Kielcach wchodzi:
 1. Dyrektor
 2. Zastępca dyrektora
 3. Wydziały:

3.1) Wydział Organizacji i Kadr – KK

- Referat Organizacyjno-Prawny - KOP

- Referat Administracyjno-Gospodarczy  - KAG

- Referat Administracji Siecią Komputerową - KAS

3.2) Wydział Finansowo-Księgowy – KF

3.3) Wydział Rejestracji i Informacji – RI

3.4) Wydział Koordynacji Świadczeń – KS

3.5) Centrum Aktywizacji Zawodowej – CAZ

- Referat Pośrednictwa Pracy - CAZP

- Referat Poradnictwa Zawodowego - CAZS

- Referat ds. Aktywnych Form - PAF

- Referat Realizacji Szkoleń - PRS

- Referat ds. Programów Systemowych – PPS

4) Wieloosobowe Stanowiska Pracy:

4.1) Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru  – KO

4.2) Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektów i Statystyki – PP

5) Samodzielne Stanowiska pracy:

5.1) Radca Prawny – KR

5.2) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - KW

5.3) Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ – KB

 1. Pracownikami PUP w Kielcach świadczącymi pracę w LPIK są pracownicy Wydziału Rejestracji i Informacji, Wydziału Koordynacji Świadczeń oraz Referatu Pośrednictwa Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej. Ich bezpośrednimi przełożonymi są odpowiednio zastępcy kierowników Wydziału Rejestracji i Informacji oraz Wydziału Koordynacji Świadczeń, a także kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej..
 2. Graficzny schemat struktury organizacyjnej PUP w Kielcach określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Komórki organizacyjne PUP przy oznakowaniu spraw używają symboli określonych w ust. 5.
 4. W przypadku spraw załatwianych w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych przy oznakowaniu sprawy umieszcza się symbol właściwej komórki organizacyjnej oraz odpowiednio dla każdego LPIK symbol:
 1. LPIK-I - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chmielniku,
 2. LPIK-II - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Łopusznie,
 3. LPIK-III - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Nowej Słupi,
 4. LPIK-IV - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Rakowie,
 5. LPIK-V - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Mniowie,
 6. LPIK-VI - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chęcinach,
 7. LPIK-VII - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Bodzentynie,
 8. LPIK-VIII - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Łagowie,
 9. LPIK-IX - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Bielinach,
 10. LPIK-X - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zagnańsku,
 11. LPIK-XI - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Daleszycach,
 12. LPIK-XII - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Masłowie,
 13. LPIK XIII - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Piekoszowie,
 14. LPIK XIV - Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Strawczynie.

 

§ 9

 1. Wydziałami i Centrum Aktywizacji Zawodowej kierują kierownicy. W Centrum Aktywizacji Zawodowej, Wydziale Rejestracji i Informacji oraz w Wydziale Koordynacji Świadczeń tworzy się stanowiska zastępców kierowników. 
 2. Pracą referatów, wieloosobowych stanowisk pracy kierują kierownicy.
 3. Kierownicy, zastępcy kierowników wydziałów i CAZ, kierownicy referatów/wieloosobowych stanowisk pracy oraz samodzielne stanowiska pracy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych zadań określonych w dalszej części regulaminu i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem PUP.

 

ROZDZIAŁ III

Dyrektor PUP, Zastępca Dyrektora PUP, Główny Księgowy

§ 10

1. Dyrektor PUP i zastępca dyrektora PUP zarządzają i nadzorują bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrektor PUP:

a) Wydział Organizacji i Kadr,

b) Wydział Finansowo-Księgowy,

c) Centrum Aktywizacji Zawodowej,

d) Radca Prawny,

e) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

f) Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ,

2) Zastępca dyrektora:

a) Wydział Rejestracji i Informacji,

b) Wydział Koordynacji Świadczeń,

c) Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektów i Statystyki,

d) Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru,

 

§ 11

Do zakresu zadań i kompetencji dyrektora PUP należy:

 1. Organizowanie działań Urzędu i nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm).
 2. Współpraca z instytucjami rynku pracy, z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi partnerami działającymi na rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych.
 3. Inicjowanie oraz nadzór nad realizacją zadań z zakresu partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego.
 4. Kierowanie bieżącymi sprawami PUP.
 5. Nadzór nad właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 6. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług i instrumentów rynku pracy.
 7. Określenie celów i programów działania PUP.
 8. Promocja usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP.
 9. Planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych będących w dyspozycji PUP.
 10. Realizacja polityki kadrowej PUP.
 11. Planowanie i dysponowanie środkami w ramach planu finansowego PUP.
 12. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń,
 13. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 14. Powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych.
 15. Zawieranie umów wynikających z zakresu działania PUP w ramach udzielonych pełnomocnictw.
 16. Udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach wynikających z  zakresu działania PUP (w granicach posiadanych upoważnień).
 17. Planowanie, prowadzenie i nadzór nad realizacją polityki informacyjnej w zakresie zadań statutowych urzędu.
 18. Wykonywanie zadań w zakresie zarządu trwałego nieruchomością będącą siedzibą PUP w Kielcach.
 19. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektu pod względem przeciwpożarowym, przeciwwłamaniowym, stosowaniem się do zasad bhp, zasad ładu i porządku publicznego oraz utrzymaniem Urzędu w należytej czystości.
 20. Koordynacja kontroli zewnętrznych realizowanych w PUP przez jednostki uprawnione do jej przeprowadzenia.
 21. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury odwoławczej i zażaleniowej od decyzji i postanowień wydanych w komórkach organizacyjnych Urzędu.
 22. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu przyjmowania skarg i wniosków.
 23. Egzekwowanie od pracowników Urzędu sprawnej  i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 24. Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników PUP, dbałość o ich rozwój zawodowy, a w szczególności umożliwianie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla publicznych służb zatrudnienia.
 25. Nadzór nad realizacją programów aktywizacji zawodowej, programów specjalnych  i pilotażowych finansowanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych funduszy celowych oraz ich rozliczenia pod względem finansowym.
 26. Podejmowanie działań związanych z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 27. Koordynowanie i nadzorowanie prac w zakresie utrzymania obiektu i bazy materialnej w należytym stanie technicznym.
 28. Nadzór nad pełnym zabezpieczeniem w materiały techniczne i wyposażeniowe zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie PUP.
 29. Koordynacja i nadzór realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez PUP.
 30. Koordynacja zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu.
 31. Planowanie działań i współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami szkolącymi w obszarze przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego bezrobotnych oraz dostosowania programów kształcenia, zgodnie  z  potrzebami  rynku pracy.
 32. Planowanie współpracy z pracodawcami, organizacjami zewnętrznymi, organizacja targów i giełd pracy w celu maksymalnego pozyskiwania ofert pracy.
 33. Koordynacja zadań dotyczących zatrudniania i powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcom oraz wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami w ramach sieci EURES.
 34. Nadzór i koordynacja współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy.
 35. Koordynacja zadań w zakresie inicjowania i realizowania przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników  z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 36. Realizacja zadań dotyczących łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
 37.  Nadzór i koordynacja współpracy z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

§ 12

Do zakresu zadań zastępcy dyrektora PUP należy:

 1. Zastępstwo dyrektora PUP w czasie jego nieobecności w zakresie zadań i kompetencji wyznaczonych przez dyrektora PUP.
 2. Organizowanie pracy i nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych.
 3. Egzekwowanie od pracowników podległych komórek organizacyjnych sprawnej i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 4. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 5. Planowanie działań i ich koordynacja mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym z EFS na realizację zadań z zakresu działania PUP. 
 6. Podejmowanie działań związanych z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 7. Współpraca z organizacjami  zewnętrznymi, w zakresie zadań podległych komórek organizacyjnych.
 8. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzenia ewidencji i przyznawania świadczeń.
 9. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz państw z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit.c wymienionej ustawy.
 10. Nadzór i koordynacja procedur udostępniania informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
 11. Koordynacja zadań z zakresu analiz rynku pracy i badań statystycznych prowadzonych w PUP.

 

§ 13

 1. Główny księgowy w zakresie realizacji zadań merytorycznych podlega bezpośrednio dyrektorowi PUP. Do zadań głównego księgowego PUP, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, należy:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli :
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. Zadania głównego księgowego PUP jako kierownika Wydziału Finansowo – Księgowego:
 1. Zakres uprawnień i odpowiedzialności oraz tryb pracy głównego księgowego określają odrębne przepisy.
 2. Kierowanie pracą Wydziału Finansowo–Księgowego, w tym dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników oraz nadzorowanie ich wykonywania,
 3. Zadania Wydziału, główny księgowy, jako kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego może wykonywać przy pomocy wyznaczonego pracownika Wydziału Finansowo-Księgowego jako koordynatora zgodnie z przydzielonym mu upoważnieniem w zakresie ustalonym przez głównego księgowego.
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 5. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego Powiatowego Urzędu Pracy,
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych z zakresu działania PUP,
 7. Zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 8. Nadzorowanie gospodarki i polityki finansowej PUP,
 9. Opracowywanie projektów planów finansowych PUP i ich zmian, na podstawie informacji o planowanej wysokości wydatków, przekazywanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PUP,
 10. Dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie dyrektora PUP
  o stopniu realizacji wydatków oraz prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych na wydatki z budżetu państwa, Funduszu Pracy, budżetu samorządu, EFS i innych funduszy celowych,
 11. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych (w sposób terminowy, celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów),
 12. Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez PUP pod względem finansowym,
 13. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 14. Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych PUP,
 15. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacja zadań PUP,
 16. Egzekwowanie od pracowników wydziału sprawnej i rzetelnej realizacji powierzonych zadań oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 17. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne komórek organizacyjnych PUP

§ 14

 

Do zakresu zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych PUP  należy:

 1. Nadzór nad właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych i innych koniecznych do właściwego realizowania zadań urzędu pracy zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
 2. Współpraca z instytucjami rynku pracy, z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi partnerami działającymi na rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną.
 3. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania zatrudnienia.
 4. Popularyzacja usług i instrumentów rynku pracy.
 5. Współdziałanie w organizowaniu i obsłudze giełd i targów pracy oraz innych usług z zakresu rynku pracy, realizowanych przez PUP.
 6. Realizacja postanowień wynikających z zarządzeń wewnętrznych i dyspozycji dyrektora PUP oraz  informowanie o nich podległych pracowników.
 7. Przygotowywanie sprawozdań, analiz i innych materiałów informacyjnych z obszaru działania danej komórki organizacyjnej PUP.
 8. Przygotowywanie projektów dokumentacji (wzorów wniosków, umów oraz  wewnętrznych aktów prawnych stosowanych w Urzędzie) związanej z funkcjonowaniem Urzędu w zakresie działania komórki organizacyjnej PUP.
 9. Współdziałanie z głównym księgowym w zakresie opracowywania projektów, planów finansowych i planowania wydatków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych i sprawozdawczości.
 10. Sprawdzanie dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym.
 11. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i klasyfikowanie jako wydatki strukturalne treści dowodów księgowych właściwych dla kompetencji danej komórki organizacyjnej.
 12. Kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników.
 13. Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej podległej komórki organizacyjnej.
 14. Udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych do realizacji zadań stałych.
 15. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległej komórki organizacyjnej oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Urzędu.
 16. Dbanie o wysoki poziom obsługi klienta urzędu.
 17. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 18. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP  poprzez wymianę materiałów, informacji i opinii do wykonywania zadań, a w razie realizacji zadania wspólnego, merytoryczne opracowanie części zadania w zakresie odpowiednio dotyczącym komórki organizacyjnej.
 19. Współpraca w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz innych funduszy celowych.
 20. Podpisywanie korespondencji na zasadach określonych w odrębnych wewnętrznych aktach prawnych PUP i parafowanie pism wychodzących.
 21. Opracowywanie opisu stanowisk pracy w podległej komórce organizacyjnej.
 22. Opiniowanie doboru obsady kadrowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dotyczących podległych pracowników.
 23. Ustalanie i aktualizowanie (przez bezpośrednich przełożonych) szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników.
 24. Współpraca w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków z Wydziałem Organizacji i Kadr w zakresie działania danej komórki organizacyjnej.
 25. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika w pracy.
 26. Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.
 27. Organizowanie pracy podległego zespołu pracowniczego zgodnie z wymogami BHP i PPOŻ.
 28. Przeprowadzanie ocen okresowych podległych pracowników.
 29. Dbanie o efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem i środkami finansowymi.
 30. Współpraca z  Radcą Prawnym.
 31. Współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeprowadzanych kontroli wewnętrznych poprzez uzgadnianie z wyznaczonymi pracownikami wydziałów lub równorzędnych komórek organizacyjnych  procedur załatwiania spraw oraz w zakresie kontroli zarządczej.
 32. Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji  projektów pilotażowych oraz  programów specjalnych.
 33. Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w komórce organizacyjnej.
 34. Opracowywanie i uaktualnianie informacji z zakresu działania komórki organizacyjnej zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez Referat Administracji Siecią Komputerową.

Realizację zadań wspólnych nadzoruje i koordynuje kierownik Wydziału Organizacji i Kadr.

ROZDZIAŁ V
Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

§ 15

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Pracą Wydziału Organizacji i Kadr kieruje kierownik a w przypadku jego nieobecności wyznaczony każdorazowo przez kierownika Wydziału kierownik referatu w Wydziale Organizacji i Kadr.

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie PUP, obsługę zadaniową dyrektora PUP i jego zastępcy,  prowadzi sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników, prowadzi postępowania w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych oraz  z zakresu skarg i wniosków. Koordynuje proces udzielania zamówień publicznych przez PUP. Realizuje zadania z zakresu zarządzania budynkiem będącym siedzibą PUP w Kielcach, administrowania majątkiem PUP oraz zaopatrzenia urzędu i pracowników w niezbędne wyposażenie techniczne, materiałowe
i biurowe. Prowadzi archiwum zakładowe.  Realizuje zadania z zakresu obsługi informatycznej PUP.

 

Do podstawowych zadań kierownika Wydziału Organizacji i Kadr należy:

 1. Zastępstwo dyrektora PUP w czasie łącznej nieobecności dyrektora PUP i zastępcy dyrektora PUP w zakresie zadań i kompetencji wyznaczonych na piśmie przez dyrektora PUP.
 2. Organizowanie pracy i nadzór nad działalnością wydziału.
 3. Egzekwowanie od pracowników wydziału sprawnej realizacji  zadań i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 4. Kontrola dyscypliny pracy.
 5. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy.
 6. Inicjowanie i podejmowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

 

W strukturę organizacyjną Wydziału Organizacji i Kadr wchodzi:

1) Referat Organizacyjno-Prawny – KOP

2) Referat Administracyjno-Gospodarczy – KAG

3) Referat Administracji Siecią Komputerową – KAS

 1. Referat Organizacyjno-Prawny

Referatem Organizacyjno-Prawnym kieruje kierownik podlegając bezpośrednio kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr. Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy.

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w PUP - ich nowelizowanie oraz koordynacja wdrażania zmian.
 2. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych wydawanych przez dyrektora PUP oraz koordynacja ich wdrażania i realizacji.
 3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.
 4. Kontrola dyscypliny pracy.
 5. Wdrażanie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej i Rzeczowego Wykazu Akt.
 6. Koordynacja konferencji, wystąpień i stanowisk PUP w sprawach z zakresu działania Urzędu.
 7. Koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działania Urzędu.
 8. Prowadzenie sekretariatu.
 9. Prowadzenie kancelarii Urzędu oraz elektronicznego obiegu dokumentów LOTUS.
 10. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez dyrektora PUP.
 11. Obsługa techniczna Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 12. Opracowywanie i realizacja planu szkoleń pracowników PUP.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników.
 14. Koordynacja spraw z zakresu realizacji i przestrzegania w PUP ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Współpraca z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 16. Koordynacja zadań w zakresie współpracy ponadlokalnej oraz współuczestnictwa w inicjatywach regionalnych na rynku pracy w ramach partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego.
 17. Realizacja zadań związanych z partnerstwem i dialogiem społecznym.
 18. Ewidencja i nadzór nad wdrażaniem zaleceń zewnętrznych jednostek kontrolnych.
 19. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu dyrektora PUP.
 20. Prowadzenie spraw pracowniczych PUP.
 21. Współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Księgowym w planowaniu i realizacji wydatków osobowych PUP.
 22. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP.
 23. Koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów.
 24. Prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw socjalnych pracowników w ramach ZFŚS.
 25. Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych.
 26. Zapewnienie prawidłowości i kompletności w przygotowywaniu akt spraw odwoławczych.
 27. Wnioskowanie o wydanie decyzji, na zasadach określonych w art. 132 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 28. Przesyłanie odwołań wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu.
 29. Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.
 30. Rejestracja i nadzór nad prawidłowym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków.
 31. Koordynacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 32. Organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem udzielania zamówień publicznych.
 33. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych w oparciu o plany złożone przez zamawiające komórki organizacyjne Urzędu.
 34. Sporządzanie i przesyłanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych przez Urząd zamówieniach publicznych.  
 35. Prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych.
 36. Rejestrowanie projektów upoważnień do przeprowadzania kontroli zewnętrznych przedkładanych przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru.
 37. Przedstawianie kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr i dyrektorowi do zatwierdzenia wniosków i propozycji rozwiązań usprawniających pracę Urzędu.
 38. Referat Administracyjno-Gospodarczy

Referatem Administracyjno-Gospodarczym kieruje kierownik podlegając bezpośrednio kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr. Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy.

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Zabezpieczanie mienia PUP.
 2. Administrowanie majątkiem PUP.
 3. Opracowywanie, weryfikowanie i realizacja planów zakupów.
 4. Prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń oraz z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem technicznym budynku w zakresie zarządu trwałego wynikającym z przepisów prawa.
 6. Współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. BHP i PPOŻ w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom oraz prawidłowych warunków obsługi klientów.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP z zachowaniem przepisów ustawy o prawo zamówień publicznych w zakresie działania referatu.
 8. Realizowanie zadań z zakresu wyposażenia urzędu w odpowiednie pieczęcie, szyldy, tablice informacyjne z zachowaniem wymogów prawa, informacyjnej funkcji urzędu oraz zasad estetyki.
 9. Zaopatrywanie urzędu w niezbędne druki i formularze z zakresu działania Urzędu oraz gospodarowanie nimi.
 10. Gospodarowanie samochodami służbowymi.
 11. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej, monitoringowej i alarmowej.
 12. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi.
 13. Zapewnienie obsługi urzędu w zakresie poligrafii.
 14. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach PUP.
 15. Zaopatrywanie pracowników w środki techniczno – biurowe.
 16. Prowadzenie archiwum zakładowego PUP.
 17. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w procesie przemieszczania zasobów archiwalnych.
 18. Współpraca z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 19. Przedstawianie kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr i dyrektorowi do zatwierdzenia wniosków i propozycji rozwiązań usprawniających pracę Urzędu.

 

 1. Referat Administracji Siecią Komputerową

Referatem Administracji Siecią Komputerową kieruje kierownik podlegając bezpośrednio kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr. Kierownik Referatu Administracji Siecią Komputerową jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie
z obowiązującym Regulaminem Pracy.

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego.
 2. Obsługa administracyjna elektronicznego obiegu dokumentów.
 3. Koordynowanie wdrożeń i modyfikacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych w PUP.
 4. Zarządzanie licencjami oprogramowania.
 5. Dbanie o stały rozwój sieci komputerowej i oprogramowania sieciowego.
 6. Nadzór nad prawidłową eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 7. Administrowanie siecią komputerową i zasobami danych.
 8. Administrowanie witrynami internetowymi.
 9. Nadawanie uprawnień do zasobów informatycznych PUP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Obsługa techniczna elektronicznego systemu kolejkowego.
 11. Obsługa spraw związanych z  „e – urzędem”.
 12. Koordynacja zakupów sprzętu elektronicznego dla PUP, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 13. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie informatyzacji publicznych służb zatrudnienia.
 14. Audyt oprogramowania wykorzystywanego w pracy Urzędu na poszczególnych stanowiskach pracy.
 15. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Projektów i Statystyki w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
 16. Współpraca z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 17. Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej uprzednio przygotowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne informacji z zakresu ich działania.
 18. Przedstawianie kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr i dyrektorowi do zatwierdzenia wniosków i propozycji rozwiązań usprawniających pracę Urzędu.

 

§ 16

WYDZIAŁ FINANSOWO -  KSIĘGOWY

Kierowany przez głównego księgowego, realizuje zadania z zakresu  planowania i rozliczania środków budżetowych PUP, Funduszu Pracy, PFRON, EFS i innych funduszy celowych, zapewnia obsługę finansowo-księgową oraz prowadzi rachunkowość PUP, sporządza sprawozdania z wydatków budżetowych, z Funduszu Pracy, PFRON, EFS i innych funduszy celowych. Główny księgowy kierując Wydziałem Finansowo-Księgowym jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału.

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowo-Księgowego należy:

 1. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 4. Ewidencja operacji finansowych Funduszu Pracy, Budżetu, ZFŚS, PFRON, EFS i innych funduszy celowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym.
 5. Ewidencja operacji finansowych w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 6. Ewidencja operacji finansowych w układzie wydatków strukturalnych.
 7. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń.
 8. Prowadzenie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników PUP.
 9. Obsługa kasowa budżetu i funduszy celowych.
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej gospodarowania majątkiem trwałym.
 11. Prowadzenie szczegółowej analityki finansowej do realizacji programów specjalnych finansowanych ze źródeł unijnych.
 12. Sporządzanie części  finansowej wniosków o płatność do projektów EFS.
 13. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 14. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem.
 15. Bieżące archiwizowanie dokumentów według kategorii wydatków i okresów księgowych.
 16. Współpraca z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.

                                                                    

§ 17

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Pracą Centrum Aktywizacji Zawodowej kieruje kierownik podlegając bezpośrednio dyrektorowi PUP a podczas jego nieobecności zastępca kierownika CAZ.

CAZ realizuje usługi i instrumenty rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach jak również pracodawców. Realizuje działania związane z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz organizuje, realizuje, monitoruje szkolenia dla bezrobotnych.

 

W strukturę organizacyjną Centrum Aktywizacji Zawodowej wchodzi:

1) Referat Pośrednictwa Pracy – CAZP

2) Referat Poradnictwa Zawodowego – CAZS

3) Referat Realizacji Szkoleń – PRS

4) Referat ds. Aktywnych Form – PAF

5) Referat ds. Programów Systemowych – PPS

Kierownik CAZ i zastępca kierownika CAZ bezpośrednio kierują i nadzorują następujące referaty:

 1. Kierownik CAZ:

1) Referat ds. Aktywnych Form – PAF

2) Referat ds. Programów Systemowych – PPS

3) Referat Realizacji Szkoleń – PRS

 1. Zastępca kierownika CAZ

1) Referat Pośrednictwa Pracy – CAZP

2) Referat Poradnictwa Zawodowego – CAZS

 

Do podstawowych zadań kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

1. Organizowanie pracy i nadzór nad działalnością CAZ.

2. Egzekwowanie od pracowników Centrum sprawnej realizacji zadań i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

3. Nadzór nad dyscypliną pracy pracowników CAZ zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy.

4. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z warunkami, trybem i sposobami realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

5. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

6. Nadzorowanie prawidłowości i celowości stosowania usług i instrumentów rynku pracy przy współpracy z dyrektorem PUP i głównym księgowym.

Do podstawowych zadań zastępcy kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

1. Zastępowanie kierownika CAZ w czasie jego nieobecności.

2. Organizowanie pracy i nadzór nad działalnością Referatu Pośrednictwa Pracy i Referatu Poradnictwa Zawodowego.

3. Nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy.

4. Egzekwowanie od pracowników podległych Referatów sprawnej realizacji zadań i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

5. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z warunkami, trybem i sposobami realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

6. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

7. Nadzorowanie prawidłowości i celowości stosowania usług i instrumentów rynku pracy przy współpracy z dyrektorem PUP i głównym księgowym.

8. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z partnerami na rynku pracy.

9. Prowadzenie całości spraw z zakresu promocji i marketingu Powiatowego Urzędu Pracy.

10. Promocja działań PUP.

11. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z mediami.

12. Koordynowanie i prowadzenie spraw z zakresu promocji i marketingu działalności PUP oraz popularyzacji usług i instrumentów rynku pracy przy współpracy z komórkami organizacyjnymi PUP

Zwierzchnikiem służbowym zastępcy kierownika CAZ w zakresie zadań określonych w ww. pkt od 9 do 12 jest dyrektor PUP.

 1. Referat Pośrednictwa Pracy

Referatem Pośrednictwa Pracy kieruje kierownik podlegając bezpośrednio zastępcy kierownika CAZ. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi Pośrednictwa Pracy, wykonywanych przez PUP w Kielcach w jego siedzibie oraz w LPIK oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy. Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu świadczących pracę w siedzibie PUP w Kielcach oraz w LPIK.

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających na opracowanie planów działania w zakresie pośrednictwa pracy, tworzenie baz danych w tym zakresie.
 2. Współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami użyteczności publicznej w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 3. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych oraz kierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych, realizacji kontraktów socjalnych i innych form wymienionych w art. 50 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Projektów i Statystyki w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
 5. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z osobami zarejestrowanymi poprzez przygotowywanie propozycji pomocy z uwzględnieniem propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez Urząd i kierowanie tych  osób do pracodawców krajowych w celu podjęcia pracy.
 6. Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych.
 7. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych.
 8. Przygotowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dostosowanych do profilu pomocy.
 9. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
 10. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
 11. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 12. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. Realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy.
 14. Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem bonu stażowego, bonu szkoleniowego, bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie.
 15. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem bezrobotnego do realizatora działań aktywizacyjnych.
 16. Przeprowadzanie analizy informacji zawartych w kartach rejestracyjnych, dotyczących przedstawianych propozycji pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 17. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z  pracodawcami.
 18. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawców oraz ich upowszechnianie i realizacja.
 19. Udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby nie zarejestrowane.
 20. Prowadzenie rejestru pracodawców krajowych, z którymi współpracuje Urząd i kart pracodawców krajowych prowadzących działalność na terenie powiatu oraz tych spoza powiatu, którzy zgłosili krajową ofertę pracy,
 21. Organizowanie  targów i giełd pracy.
 22. Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poprzez wykonywanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES i realizowanie zadań związanych z udziałem  w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych  partnerstw.
 23. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi.
 24. Opracowywanie i realizacja programów specjalnych na rzecz osób bezrobotnych i innych uprawnionych.
 25. Kierowanie w uzasadnionych przypadkach osób bezrobotnych i osób pobierających rentę szkoleniową na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu.
 26.  Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi.
 27. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu  z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu, wykonywania innej pracy zarobkowej, odbywania przygotowania zawodowego dorosłych w związku ze skierowaniem przez PUP.
 28. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zakwaterowania osobie, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania, w związku ze skierowaniem przez PUP.
 29. Zawieranie umów z agencją zatrudnienia na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego
  w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 30. Opiniowanie wniosków pracodawców w sprawie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
 31. Realizacja zadań wykonywanych z zakresu pośrednictwa pracy w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.
 32. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Kontroli i Nadzoru w zakresie przepływu dokumentów dotyczących zadań realizowanych przez Referat, pomiędzy Referatem Pośrednictwa Pracy a LPIK.
 33. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 1. Referat Poradnictwa Zawodowego

Referatem Poradnictwa Zawodowego kieruje kierownik podlegając bezpośrednio zastępcy kierownika CAZ. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi Poradnictwa Zawodowego, wykonywanych przez PUP w Kielcach oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy. Kierownik Referatu Poradnictwa Zawodowego jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu.

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających na opracowanie planów działania w zakresie poradnictwa zawodowego, tworzenie baz danych w tym zakresie,
 2. Współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami użyteczności publicznej  w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 3. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych,
 4. Przygotowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dostosowanych do profilu pomocy.
 5. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy poprzez:
 1. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 2. udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 3. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 4. inicjowanie, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 2. Udzielanie porad indywidualnych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
 3. Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy i wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
 1. Kierowanie w uzasadnionych przypadkach osób bezrobotnych i osób pobierających rentę szkoleniową na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu.
 2. Sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi.
 4. Proponowanie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy możliwości korzystania ze szkoleń grupowych i indywidualnych organizowanych przez Urząd.
 5. Przeprowadzanie naboru na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.
 6. Przeprowadzanie naboru na szkolenia osób uprawnionych do rent szkoleniowych oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu  z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego  w związku ze skierowaniem przez PUP.
 8.  Organizowanie i prowadzenie szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i zajęć aktywizacyjnych.
 9. Tworzenie dostępu osobom zarejestrowanym i niezarejestrowanym do informacji i elektronicznych baz danych służących pozyskaniu umiejętności w zakresie pozyskiwania pracy i samozatrudnienia.
 10. Sporządzanie i zamieszczanie wykazu zajęć aktywizacyjnych.
 11. Realizacja zadań w zakresie inicjowania i realizowania przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 12. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem bezrobotnego do realizatora działań aktywizacyjnych.
 13. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Projektów i Statystyki w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
 14. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy
 15. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 1. Referat Realizacji Szkoleń 

Referatem Realizacji Szkoleń kieruje kierownik podlegając bezpośrednio kierownikowi CAZ. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi Realizacji Szkoleń, wykonywanych przez PUP w Kielcach oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy. Kierownik Referatu Realizacji Szkoleń jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu.

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Realizacja zadań z zakresu finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych.
 2. Realizacja zadań z zakresu realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym w tym z zakresu art. 69a i art. 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Realizacja zadań na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
 4. Realizacja programów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych w zakresie zadań CAZ.
 5. Opracowywanie badań na zapotrzebowanie na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.
 6. Realizacja szkoleń zgodnie z ustawą o prawo zamówień publicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez zawieranie umów z instytucjami szkolącymi w zakresie działania referatu.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu zlecania instytucjom szkoleniowym przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych  i poszukujących pracy.
 8. Monitorowanie przebiegu szkoleń.
 9. Udzielanie pożyczki szkoleniowej osobie bezrobotnej i innym uprawnionym osobom.
 10.  Sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 11. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń .
 12. Przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia kosztów szkolenia osób bezrobotnych.
 13. Zawieranie umów dotyczących odbywania studiów podyplomowych przez bezrobotnych i inne uprawnione osoby.
 14. Sporządzenie listy osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin potwierdzających uzyskanie nowych kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
 15. Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
 16. Przygotowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych o szkoleniach.
 17. Opracowywanie analiz z zakresu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 18. Opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia.
 19. Kierowanie osób bezrobotnych i innych uprawnionych na szkolenia indywidualne.
 20. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania i utraty prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, zwrotu nienależnie pobranego stypendium, potwierdzanie zasadności wypłat stypendiów z tytułu odbywania szkolenia. 
 21. Wstrzymywanie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w przypadku przyznania prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia i przekazywanie tych informacji na piśmie do Wydziału Koordynacji Świadczeń.
 22. Opiniowanie wniosków bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o sfinansowanie studiów podyplomowych, o skierowanie na szkolenie indywidualne, o sfinansowanie kosztów egzaminu umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych.
 23. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych,
 24. Przygotowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dostosowanych do profilu pomocy.
 25. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
 26. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 1. Referat ds. Aktywnych Form

Referatem ds. Aktywnych Form kieruje kierownik podlegając bezpośrednio kierownikowi CAZ. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi ds. Aktywnych Form, wykonywanych przez PUP w Kielcach oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy. Kierownik Referatu ds. Aktywnych Form jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu.

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją prac interwencyjnych, staży, przygotowania zawodowego dorosłych oraz robót publicznych dla bezrobotnych.
 2. Zawieranie umów z pracodawcami w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych.
 3. Prowadzenie ewidencji pracodawców, z którymi zawarte zostały umowy i nadzorowanie ich prawidłowej realizacji.
 4. Prowadzenie dokumentacji  finansowego rozliczenia pracodawców organizujących formy subsydiowanego zatrudnienia.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania jednorazowo osobom bezrobotnym i innym uprawnionym osobom środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu  i powrotu, w związku ze skierowaniem przez PUP.
 7. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zakwaterowania osobie, która podjęła staż poza miejscem zamieszkania, w związku ze skierowaniem przez PUP.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania i utraty prawa do dodatku aktywizacyjnego, zwrotu nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania i utraty prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu, zwrotu nienależnie pobranego stypendium z tytułu odbywania stażu.   
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania i utraty prawa do stypendium z tytułu kontynuacji nauki (art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 11. Realizacja zadań związanych z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 (art. 61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 12. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem „grantów” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 13. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego – art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 14. Realizacja zadań związanych z refundacją pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne – art. 60c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 15. Realizacja zadań związanych z przyznaniem pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. – art. 60d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 16. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
 17. Prowadzenie spraw, zawieranie porozumień z zakresu organizowania prac społecznie użytecznych.
 18. Ocena efektywności podejmowanych działań w celu tworzenia miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych.
 19. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Kontroli i Nadzoru w  zakresie ustalania wykazu podmiotów wymagających kontroli.
 20. Realizacja zadań zleconych przez Starostę w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów.
 21. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
 22. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów wyposażenia nowo otwieranych Akademickich Biur Karier.
 23. Potwierdzanie zasadności wypłat przyznanych dodatków aktywizacyjnych, stypendiów z tytułu odbywania stażu, stypendiów z tytułu kontynuacji nauki i refundacji kosztów opieki nad dzieckiem  lub dziećmi do lat 7.
 24. Wstrzymywanie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w przypadku przyznania prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu i przekazywanie tych informacji na piśmie do Wydziału Koordynacji Świadczeń.
 25. Realizacja zadań wynikających z ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. 2013 poz. 1291).
 26. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji zadań CAZ.
 27. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy
 28. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 29. Referat ds. Programów Systemowych

Referatem ds. Programów Systemowych kieruje kierownik podlegając bezpośrednio kierownikowi CAZ. Kierownik Referatu nadzoruje i odpowiada za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Referatowi ds. Programów Systemowych, wykonywanych przez PUP w Kielcach oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy. Kierownik Referatu ds. Programów Systemowych jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu.

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy:

 1. Przygotowywanie wniosków dot. pozyskania środków z EFS w ramach programów systemowych.
 2. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów realizowanych w CAZ.
 3. Sporządzanie i aktualizacja list osób zakwalifikowanych do programów systemowych.
 4. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją programów.
 5. Monitoring wykonania realizowanych programów aktywizacyjnych. 
 6. Popularyzacja informacji na temat możliwości pozyskania środków  z funduszy celowych.
 7. Opracowywanie i realizacja programów specjalnych na rzecz osób bezrobotnych i innych uprawnionych.
 8. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
 9. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.

§ 18

WYDZIAŁ REJESTRACJI I INFORMACJI

Pracą Wydziału Rejestracji i Informacji kieruje kierownik, a podczas jego nieobecności zastępca kierownika, podlegając bezpośrednio zastępcy dyrektora PUP. Kierownik Wydziału Rejestracji i Informacji jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału świadczących pracę w siedzibie PUP w Kielcach. Bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału świadczących pracę w LPIK jest zastępca kierownika Wydziału Rejestracji i Informacji.

Wydział realizuje zadania z zakresu  rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpracy z gminami w zakresie upowszechniania informacji o usługach i instrumentach rynku pracy realizowanych przez PUP w siedzibie PUP w Kielcach oraz Lokalnych Punktach Informacyjno Konsultacyjnych.

 

Do podstawowych zadań kierownika Wydziału Rejestracji i Informacji należy:

1. Organizowanie pracy Wydziału i nadzór nad realizacją zadań Wydziału.

2. Egzekwowanie od pracowników wydziału sprawnej realizacji zadań i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

4. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych z zakresu   Wydziału Rejestracji i Informacji.

5. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

Do podstawowych zadań zastępcy kierownika Wydziału Rejestracji i Informacji należy:

 1. Zastępstwo kierownika Wydziału Rejestracji i Informacji w czasie jego nieobecności.
 2. Organizacja pracy LPIK w zakresie działania Wydziału Rejestracji i Informacji.
 3. Nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań, przypisanych Wydziałowi Rejestracji i Informacji, wykonywanych przez pracownika Wydziału w LPIK.
 4. Egzekwowanie od pracowników świadczących pracę w LPIK sprawnej realizacji zadań i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 5. Nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy.
 6. Nadzór nad zapewnieniem w LPIK podległym pracownikom prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 7. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.
 8. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Kontroli i Nadzoru w zakresie przepływu dokumentów dotyczących zadań realizowanych przez Wydział, pomiędzy Wydziałem Rejestracji i Informacji a LPIK,

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rejestracji i Informacji należy:

 1. Rejestrowanie i obsługa zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy - w tym obsługa osób rejestrujących się on-line w systemie elektronicznym.
 2. Obsługa bezrobotnych z prawem do świadczeń w zakresie działania Wydziału.
 3. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do świadczeń oraz  poszukujących pracy w zakresie działania Wydziału.
 4. Wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych oraz prowadzenie postępowań w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 5. Weryfikacja przedkładanych dokumentów dotyczących sytuacji bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym ewidencja uprawnień zawodowych, doświadczenia zawodowego, czasookresu uprawnień i stażu pracy na podstawie przedkładanych dokumentów zawodowych i świadectw pracy.
 6. Wprowadzanie, uzupełnianie i aktualizowanie danych mających wpływ na status osób zarejestrowanych oraz danych umożliwiających ich właściwą aktywizację;
 7. Gromadzenie, przechowywanie danych zawartych w kartach rejestracyjnych bezrobotnych oraz
  w bazie danych systemu informatycznego, ustalanie statusu bezrobotnego i uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych bądź innych świadczeń, zgodnie z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Sporządzanie informacji statystycznych, wydruków decyzji i zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 9. Prowadzenie Biura Obsługi Klienta poprzez upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez PUP, przyjmowanie korespondencji składanej przez klientów Urzędu, kierowanie klientów w celu załatwienia sprawy do merytorycznych komórek organizacyjnych.
 10. Wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 11. Realizacja zadań z zakresu pracy Wydziału Rejestracji i Informacji w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.
 12. Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji  programów specjalnych.
 13. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.

 

§ 19

WYDZIAŁ KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ

Pracą Wydziału Koordynacji Świadczeń kieruje kierownik, a podczas jego nieobecności zastępca kierownika, podlegając bezpośrednio zastępcy dyrektora PUP. Kierownik Wydziału Koordynacji Świadczeń jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału świadczących pracę w siedzibie PUP w Kielcach. Bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału świadczących pracę w LPIK jest zastępca kierownika Wydziału Koordynacji Świadczeń.

Wydział realizuje zadania z zakresu  przyznawania świadczeń i koordynacji wypłacanych świadczeń oraz z zakresu obsługi formalnej osób bezrobotnych w siedzibie PUP w Kielcach oraz Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.

 

Do podstawowych zadań kierownika Wydziału Koordynacji Świadczeń należy:

 1. Organizowanie pracy Wydziału i nadzór nad realizacją zadań Wydziału.
 2. Egzekwowanie od pracowników Wydziału sprawnej realizacji zadań i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 3. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 4. Koordynacja i zatwierdzanie pod względem merytorycznym zgodności wydruków list próbnych, list głównych – zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy z zakresu zadań Wydziału Koordynacji Świadczeń.
 5.  Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

 

Do podstawowych zadań zastępcy kierownika Wydziału Koordynacji Świadczeń należy:

 1. Zastępstwo kierownika Wydziału Koordynacji Świadczeń w czasie jego nieobecności.
 2. Organizacja pracy LPIK w zakresie działania Wydziału Koordynacji Świadczeń.
 3. Nadzór i odpowiedzialność za prawidłową  realizację zadań, przypisanych Wydziałowi Koordynacji Świadczeń, wykonywanych przez pracownika Wydziału w LPIK.
 4. Egzekwowanie od pracowników świadczących pracę w LPIK sprawnej realizacji zadań i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 5. Nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy.
 6. Nadzór nad zapewnieniem w LPIK podległym pracownikom prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 7. Koordynacja i zatwierdzanie pod względem merytorycznym zgodności wydruków list próbnych, list głównych – zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy z zakresu pracy Wydziału Koordynacji Świadczeń w LPIK.
 8. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.
 9. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Kontroli i Nadzoru w zakresie przepływu dokumentów dotyczących zadań realizowanych przez Wydział, pomiędzy Wydziałem Koordynacji Świadczeń a LPIK.

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Koordynacji Świadczeń należy:

 1. Obsługa bezrobotnych z prawem do świadczeń, w zakresie działania Wydziału, w tym naliczanie świadczeń dla bezrobotnych.
 2. Obsługa formalna osób bezrobotnych bez prawa do świadczeń oraz  poszukujących pracy w zakresie działania Wydziału.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym z zakresu zadań Wydziału.
 4. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej ze świadczeniami przysługującymi rolnikom zwalnianym z pracy.
 5. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
 6. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, bankami, urzędami skarbowymi, towarzystwami emerytalnymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie ewidencji świadczeń.
 7. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom które utraciły pracę (Dz.U.2009.115.964). 
 8. Sporządzanie informacji statystycznych, wydruków decyzji, zaświadczeń, informacji o dochodach PIT w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 9. Archiwizacja akt bezrobotnych.
 10. Generacja i wydruk list świadczeń, wyrównań i korekt świadczeń z zakresu zadań Wydziału Rejestracji i Informacji oraz Wydziału Koordynacji Świadczeń.
 11. Sporządzanie przelewów elektronicznych dla osób pobierających świadczenia.
 12. Sprawdzanie pod względem merytorycznym zgodności wydruków list próbnych, list głównych – zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy.
 13. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń nienależnych w zakresie działania Wydziału.
 14. Wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym.
 15. Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.
 16. Generowanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów zgłoszeniowych/wyrejestrowujących osób zarejestrowanych w PUP w Kielcach
 17. Ewidencjonowanie osobom bezrobotnym, okresów podlegania ubezpieczeniom oraz dokonywanie analizy kont ubezpieczonych.
 18. Realizacja zadań z zakresu zadań Wydziału Koordynacji Świadczeń w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.
 19. Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji  programów specjalnych.
 20. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.

 

§20

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PROJEKTÓW I STATYSTYKI

Pracą Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów i Statystyki kieruje kierownik podlegając bezpośrednio zastępcy dyrektora PUP. Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów i Statystyki jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów i Statystyki.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektów i Statystyki realizuje zadania z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z funduszy krajowych i UE na działania statutowe Urzędu, przygotowuje projekty finansowane ze środków pomocowych. Realizuje zadania z zakresu tworzenia baz danych statystycznych, dokonywania analiz parametrów ekonomiczno-społecznych zjawiska bezrobocia w obrębie działania PUP.

 

Do podstawowych zadań kierownika Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów i Statystyki należy:

1. Organizowanie pracy i nadzór nad działalnością podległej komórki organizacyjnej w zakresie jej funkcjonowania.

2. Nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z Regulaminem Pracy.

3. Egzekwowanie od podległych pracowników sprawnej i rzetelnej realizacji zadań oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

4. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

5. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

Do podstawowego zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów i Statystyki należy :

 1. Wdrażanie idei EFS oraz wykorzystywanie możliwości sektorowych programów operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych itp. dla realizacji zadań urzędu oraz stały monitoring zmian w systemie finansowania z UE.
 2. Koordynacja realizacji projektów przez poszczególne komórki organizacyjne PUP na podstawie dostarczanych raportów i sprawozdań.
 3. Opracowywanie projektów zadaniowych z zakresu działalności urzędu pracy, finansowanych z funduszy celowych.
 4. Przygotowywanie wniosków projektowych, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizacje zadań procedur wdrożeniowych i realizacyjnych dla poszczególnych komórek organizacyjnych w Urzędzie.
 5. Współpraca z koordynatorami poszczególnych projektów realizowanych w PUP w zakresie sprawozdawczości.
 6. Współpraca z innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem i obsługą funduszy.
 7. Przetwarzanie danych dla potrzeb statystycznych.
 8. Pozyskiwanie informacji ze źródeł zewnętrznych niezbędnych do oceny sytuacji na rynku  pracy 
  w powiecie kieleckim.
 9. Przygotowywanie raportów, opracowań i analiz dla potrzeb Urzędu i podmiotów zewnętrznych.
 10. Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia.
 11. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy
 12. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Kadr i z zastępcą kierownika CAZ w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością informacyjną urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.

§ 21

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI I NADZORU

Pracą Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru kieruje kierownik podlegając bezpośrednio zastępcy dyrektora PUP. Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru prowadzi kontrole zewnętrzne i monitoring realizacji umów z zakresu subsydiowanego zatrudnienia oraz umów o zorganizowanie stażu.

 

Do podstawowych zadań kierownika Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru należy:

 1. Organizowanie pracy i nadzór nad działalnością podległej komórki organizacyjnej w zakresie jej funkcjonowania.
 2. Nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników zgodnie z Regulaminem Pracy.
 3. Egzekwowanie od podległych pracowników sprawnej i rzetelnej realizacji zadań oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 4. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 5. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP.

 

Do podstawowego zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru  należy:

 1. Realizacja kontroli beneficjentów Funduszu Pracy i innych funduszy celowych w zakresie prawidłowości realizacji umów cywilno – prawnych.
 2. Współpraca z CAZ w zakresie ustalania wykazu podmiotów wymagających kontroli.
 3. Realizacja wstępnych kontroli podmiotów ubiegających się o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie nowego miejsca pracy lub bezrobotnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z wnioskiem Komisji ds. oceny wniosków.
 4. Przygotowywanie projektów upoważnień do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych oraz ich zatwierdzanie i rejestrowanie w Wydziale Organizacji i Kadr w Referacie Organizacyjno-Prawnym.
 5. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z szczegółowym trybem ich przeprowadzania według odrębnych wewnętrznych aktów prawnych PUP.
 6. Opracowywanie pisemnych wyników przeprowadzonych kontroli, sporządzanie protokołów kontroli i wskazywanie nieprawidłowości w realizacji zadań.
 7. Współpraca z CAZ w organizowaniu i obsłudze giełd i targów pracy oraz innych usług z zakresu rynku pracy, realizowanych przez PUP.
 8. Współpraca w zakresie przepływu dokumentów, pomiędzy Referatem Pośrednictwa Pracy w CAZ, Wydziałem Rejestracji i Informacji, Wydziałem Koordynacji Świadczeń a LPIK, dotyczących zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

§ 22

RADCA PRAWNY

Prowadzi obsługę prawną PUP. Jako samodzielne stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi PUP.

 

Do podstawowego zakresu działania Radcy prawnego należy:

 1. Wydawanie opinii prawnych dla potrzeb dyrektora PUP i jego zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych PUP.
 2. Opiniowanie i uzgadnianie projektów umów zawieranych przez PUP, wymagających jego aprobaty.
 3. Uzgadnianie treści pism wychodzących z PUP, zawierających argumentację prawną.
 4. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi w sprawach dotyczących działania PUP.
 5. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności PUP oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
 6. Informowanie dyrektora, zastępcy dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych PUP o zmianach przepisów prawnych dotyczących działalności PUP.
 7. Opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy.
 8. Prowadzenie i aktualizacja zbiorów przepisów prawnych.

§ 23

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej bezpośrednio podlega dyrektorowi PUP w Kielcach. Prowadzi całokształt spraw z zakresu kontroli wewnętrznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach oraz spraw z zakresu kontroli zarządczej w obszarach działalności PUP w Kielcach.

 

Do podstawowego zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy:

 1. Wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora a wynikających z wniosku kierownika komórki organizacyjnej tj. kontroli doraźnych związanych z odpowiedzialnością pracowniczą.
 2. Przygotowywanie projektów upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w PUP oraz ich rejestrowanie po uprzednim zatwierdzeniu przez dyrektora PUP.
 3. Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej.
 4. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodnie z planem,
 5. Opracowywanie pisemnych wyników przeprowadzonej kontroli, sporządzanie protokołów kontroli i wskazywanie nieprawidłowości w realizacji zadań.
 6. Przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej do zatwierdzenia przez dyrektora.
 7. Przedstawianie kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr i dyrektorowi do zatwierdzenia wniosków i propozycji rozwiązań usprawniających pracę Urzędu.
 8. Prowadzenie oceny kontroli zarządczej we wszystkich obszarach działalności PUP w Kielcach
 9. Sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych
 10. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów z kontroli przeprowadzonych w PUP w Kielcach.
 11. Nadzór nad terminowością wykonania zaleceń pokontrolnych,
 12. Ocena stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli w komórkach organizacyjnych,
 13. Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 14. Wskazywanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP.

 

§ 24

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP i PPOŻ 

Prowadzi całokształt spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jako samodzielne stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi PUP.

Do podstawowego zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. BHP i PPOŻ należy:

 1. Bieżące monitorowanie stanu BHP i Ppoż. i informowanie dyrektora PUP.
 2. Prowadzenie spraw związanych z BHP i Ppoż. określonych w odrębnych przepisach.
 3. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie wniosków dotyczących zbadania przyczyny i okoliczności wypadków w pracy  a także kontrola realizacji tych wniosków,
 4. Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 5. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

ROZDZIAŁ VI
Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych i decyzji administracyjnych

§ 25

 1. Z zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor PUP podpisuje:

a) pisma kierowane do organów władzy państwowej, ministrów i kierowników Urzędów Centralnych,

b) pisma kierowane do senatorów i posłów,

c) pisma kierowane do Marszałka Województwa, Przewodniczącego Sejmiku Województwa, Wojewody,  Starosty, prezydentów miast i burmistrzów miast i gmin, wójtów gmin i  przewodniczących rad gmin,

d) pisma do innych urzędów pracy,

e) pisma do Rady Rynku Pracy,

f) korespondencję do związków zawodowych i pracodawców,

g) korespondencję do zarządów funduszy celowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

h) pisma, dokumenty i polecenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora PUP oraz zwierzchnika służbowego pracowników PUP,

i) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności PUP,

j) wystąpienia i protokoły pokontrolne,

k) pisma kierowane do innych osób fizycznych i prawnych.

 1. Zastępca dyrektora PUP podpisuje pisma związane z zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych a nie zastrzeżonych do osobistego podpisu przez dyrektora PUP oraz w sprawach, do których został pisemnie upoważniony przez dyrektora PUP.
 2. W czasie nieobecności dyrektora PUP, pisma i inne dokumenty wyszczególnione w ust. 1, podpisuje zastępca dyrektora PUP z wyłączeniem spraw, do których nie został upoważniony.
 3. Dokumenty przed przedłożeniem ich do podpisu dyrektorowi PUP lub zastępcy dyrektora PUP, powinny być zaaprobowane (podpis i pieczęć) przez kierownika komórki organizacyjnej PUP oraz pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za treść pisma, na końcu tekstu z lewej strony.
 4. Przedkładane dyrektorowi PUP projekty pism, umów i porozumień w sprawach dotyczących wydatków budżetowych, powinny być uzgodnione i zaparafowane przez głównego księgowego oraz pod względem formalno- prawnym uzgodnione i zaparafowane przez Radcę prawnego.
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych PUP podpisują:
  1. wszystkie pisma ściśle związane z zakresem działania komórki organizacyjnej w sprawach, do których załatwienia zostali upoważnieni przez dyrektora PUP a nie zastrzeżonych do jego osobistego podpisu,
  2. dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej komórki organizacyjnej i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk,
  3. w przypadku udzielenia upoważnienia przez dyrektora PUP pisma do:
 • zarządów funduszy celowych, organizacji pozarządowych i fundacji oraz innych organizacji  działających w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • pisma do innych urzędów pracy.
 1. W przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, dokumenty, o których mowa w pkt. 6 a-c, podpisuje osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego do zastępowania go podczas jego nieobecności.
 2. Projekty zarządzeń dyrektora PUP, umów, decyzji oraz innych pism i opracowań, których sporządzenie                      z uwagi na wagę i zawiłość sprawy wymaga konsultacji prawnej, winny być zaparafowane przez Radcę prawnego.
 3. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty
  o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP, podpisują:
 • Dyrektor PUP jako dysponent lub upoważnieni przez niego zastępca dyrektora PUP lub inny pracownik PUP,
 • Główny księgowy PUP lub inni pracownicy PUP posiadający upoważnienie dyrektora PUP.
 1.  Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębnym dokumentem.
 2. Decyzje administracyjne podpisuje dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona przez Starostę, zgodnie z zakresem upoważnienia.

ROZDZIAŁ VII
Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg wniosków

§ 26

 1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do PUP oraz wnoszone ustnie do protokółu, podlegają zarejestrowaniu w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez pracownika Referatu Organizacyjno-Prawnego w Wydziale Organizacji i Kadr.
 2. Przy Centralnym Rejestrze gromadzone są wyłącznie oryginały skarg lub wniosków i dokumentów ostatecznego załatwienia sprawy.
 3. Pracownicy przyjmujący skargi i wnioski zgłaszane przez klientów ustnie sporządzają na tę okoliczność protokóły zawierające:
  a) datę przyjęcia,
  b) adres zgłaszającego,
  c) zwięzłe określenie sprawy,
  d) imię i nazwisko przyjmującego,
  e) podpis składającego.
 4. Pracownik prowadzący Centralny Rejestr Skarg i  Wniosków po wstępnym rozpoznaniu sprawy kieruje kopię skargi lub wniosku do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu i po otrzymaniu odpowiednich wyjaśnień w sprawie redaguje projekt odpowiedzi.
 5. Dyrektor PUP i zastępca dyrektora PUP przyjmują klientów w sprawach skarg i  wniosków we wtorki w godzinach od 1300 do 1500.
 6. Kierownicy komórek organizacyjnych PUP przyjmują klientów we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Urzędu.
 7. W przypadku, gdy skarga lub wniosek wpływają wprost do danej komórki organizacyjnej PUP, zostają one zarejestrowane w formie kopii w wydziałowym spisie załatwianych skarg i wniosków, po czym należy bezzwłocznie dokonać ich przekazania celem zarejestrowania w Rejestrze Centralnym prowadzonym przez Referat Organizacyjno-Prawny w Wydziale Organizacji i Kadr.
 8. W przypadku, gdy sprawa dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku komórek organizacyjnych PUP,  dyrektor PUP ustala komórkę koordynującą odpowiedzialną za załatwienie sprawy i udzielenie odpowiedzi                    w terminie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego. Za merytoryczną stronę odpowiedzi odpowiadają komórki organizacyjne współpracujące, każdy w swoim zakresie działania.
 9. Wyjaśnienia dotyczące zarzutów w skardze lub wniosku, merytoryczna komórka organizacyjna przekazuje pracownikowi określonemu w ust. 1 najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu załatwienia tej sprawy.
 10. Sprawozdania ze sposobu rozpatrzenia i załatwienia skarg i  wniosków klientów, stosownie do wymogów wynikających z przepisów, opracowuje Referat Organizacyjno-Prawny w  Wydziale Organizacji i Kadr.
 11. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor PUP.
 12. Całość spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków w zakresie prowadzenia akt, terminowego załatwienia spraw oraz sprawozdawczości z tego zakresu koordynuje Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego w Wydziale Organizacji i Kadr.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 27

Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy oraz związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy
i wszystkich pracowników PUP określa Regulamin Pracy PUP.

§ 28

 1. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga dyrektor PUP.
 2.  Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego sprawę prowadzi komórka organizacyjna,  która jako pierwsza podjęła czynności urzędowe w sprawie.

§ 29

Zmiany w Regulaminie wymagają dla swej ważności uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06-08-2014 r.

 
 Do ściągniecia w formacie .doc -> DOCRegulamin Organizacyjny PUP.doc
 Do ściągniecia w formacie .pdf -> PDFRegulamin Organizacyjny PUP.pdf
Schemat organizacyjny do ściągniecia w formacie .doc -> DOCSchemat organizacyjny.doc
Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
25-620 Kielce
ul. Kolberga 4
Telefon: (41) 367-11-00
Fax: (41) 367-11-99
 
e-mail:
kielce.praca.gov.pl
NIP: 959-08-29-453
REGON: 291149104
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 109
W tym miesiącu: 18701
Wszystkich odwiedzin: 1236818
Polityka prywatności