Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kodeks Postępowania Etycznego

 
 KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.


Kielce, 2007 rok
 
                                                             „Postępuj tak abyś człowieczeństwo 
                                                             tak w swojej osobie, jak też w osobie 
                                                             każdego innego używał zawsze jako
                                                             celu, nigdy jako środka” 

                                                                                               Immanuel Kant

Na podstawie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 06 września 2001 roku wprowadza się do stosowania przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego, regulujący zasady współżycia społecznego.
Celem niniejszego Kodeksu jest ułatwienie pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach stosowania ogólnie przyjętych wartości i norm etycznego postępowania w kontaktach między pracownikami i klientami Urzędu oraz uniemożliwienie pracownikowi wejścia w konflikt z obowiązującym prawem.
 
 
Postanowienia wstępne

§ 1.
Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
2. Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
3. Pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników, zatrudnionych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.
4. Kliencie - należy rozumieć osobę fizyczną i prawną, która załatwia sprawę
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.
 
Postawa i Sposób Postępowania Pracownika PUP w Kielcach.
Pracownik a klient Urzędu.


§ 2.
 
1. Pracownik powinien być:
a) rzetelny – realizujący wszystkie zadania, także bardziej odległe od jego poglądów , z największą starannością i troską, wykorzystując w pełni swoją wiedzę i umiejętności,
b) fachowy - dążyć do pełnej znajomości przepisów odnoszących do wykonywanych przez niego obowiązków, dokładnego zbadania pod względem faktycznym i prawnym prowadzonej sprawy; zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia swoich decyzji
i proponowanych rozwiązań; posługuje się rzeczową argumentacją,
c) kreatywny - dokształca się, posiada twórczą postawę, dzięki której łatwiej rozwiązuje problemy,
d) nie skorumpowany - nie powinien przyjmować lub przekazywać jakichkolwiek podarunków, pożyczek, wynagrodzeń lub innych korzyści w zamian za uczynienie lub zaniechanie, okazanie względów lub dezaprobaty; jakiejkolwiek osobie
w związku z jego czynnościami służbowymi,
e) bezstronny – wszelkie decyzje powinien podejmować w imię dobra publicznego, pomijając jakiekolwiek własne korzyści, bądź korzyści osób lub organizacji sobie bliskich,
f) obiektywny – wszelkie decyzje powinien podejmować kierując się wyłącznie kryteriami merytorycznymi. Obiektywizm jako zasada wyklucza motywy polityczne i wyznaniowe, nie mówiąc już o motywach finansowych,
g) niezawisły - podejmując decyzję, nie powinien być w jakikolwiek sposób
i w jakimkolwiek wymiarze zależny od osób lub środowisk, których ta decyzja może dotyczyć,
h) przejrzysty – wszystkie decyzje powinien podejmować tak jawnie, jak tylko jest to możliwe. Każda decyzja powinna mieć jawne uzasadnienie a ograniczenie tej zasady musi stanowić wyjątek motywowany dobrem publicznym,
i) odpowiedzialny – świadomy, że działa w interesie społecznym i odpowiada przed społeczeństwem za swoje decyzje. W konsekwencji oznacza to stałą gotowość do poddania się społecznej kontroli.
2. Pracownik powinien posiadać wysoką kulturę osobistą i kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:
a/ przy rozpatrywaniu spraw nie okazywać specjalnych względów bliskim
i znajomym;
b/ w kontaktach z klientami i współpracownikami - zachowywać się życzliwie
i uprzejmie;
c/ przeciwstawiać się praktykom dyskryminującym jakąkolwiek osobę czy grupę osób;
d/ być lojalnym wobec pracodawcy, zwierzchników oraz współpracowników, wykazując powściągliwość i rozwagę w wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu;
e/ kierować się w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków zasadą neutralności politycznej;
f/ nie wykorzystywać ani przekazywać osobom trzecim informacji pozyskanych
w kontaktach służbowych.
3. Pracownik wykonując swoje obowiązki powinien:
a/ kierować się w działalności zawodowej zasadą dobra i satysfakcji klienta, pamiętając o obowiązku przestrzegania prawa;
b) rozpoznawać sprawy w dobrej wierze, wnikliwie, dociekając wszelkich okoliczności ważących na podejmowanych decyzjach, nie kierując się emocjami
i doraźnymi efektami, lecz rzeczowym i obiektywnym podejściem do problemu,
c) nie unikać przyznania się do błędu i natychmiastowo naprawia jego skutki,
d) rzetelnie informować zainteresowanych o przysługujących im prawach, skutkach decyzji oraz wszelkich okolicznościach mogących niekorzystnie wpływać na ich sytuację,
e) dotrzymywać terminów przewidzianych prawem oraz własnych zobowiązań, które przyjął,
b/ wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe, dążąc jednocześnie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji;
c/ pracować rzetelnie i sumiennie, wykonując powierzone mu zadania w sposób jak najbardziej efektywny;
d/ być pomocny klientowi i zobowiązany do udzielenia mu pełnej informacji na temat spraw załatwianych w Urzędzie;
e/ mieć świadomość odpowiedzialności merytorycznej i prawnej za swoje działania, podejmując rozstrzygnięcia i decyzje;
f/ wykazywać inicjatywę w podejmowanych działaniach, będąc twórczym
i wnikliwym;
g/ być otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia, a także wiedzy zwierzchników, podwładnych oraz współpracowników, a w szczególnych przypadkach - z wiedzy ekspertów;
h/ wskazywać na wszelkie niedoskonałości w procedurach, procesach oraz czynnościach realizowanych w Urzędzie, mając na względzie usprawnienie jego funkcjonowania.
4. Pracownik powinien dokładać wszelkich starań, aby jego działania były przejrzyste, jawne i niekolidujące z interesem wspólnoty samorządowej,
a w szczególności:
a) wszystkich uczestników prowadzonych spraw traktować równo, bez ulegania naciskom oraz faworyzowania,
b) traktować klientów w sposób partnerski, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa w korzystaniu z usług pracownika w rozwiązywaniu ich spraw,
c) nie dopuszczać do podejrzeń o związek między interesem własnym
i publicznym, a także eliminować wszelkie zachowania mogące narażać jego
i Urząd na opinie o uzyskiwaniu korzyści lub korupcji,
d) nie podejmować prac ani zajęć kolidujących z jego obowiązkami służbowymi,
5. W celu zapewnienia obiektywności podejmowanych decyzji pracownik ma obowiązek:
a. udostępniać wszelkie informacje dotyczące wnoszonych spraw i umożliwiać do nich dostęp, o ile jest to zgodne z przepisami prawa,
b. informować zainteresowanych na każdym etapie decyzyjnym o toku spraw oraz umożliwiać wnoszenie dodatkowych informacji mających wpływ na ich rozstrzygnięcie,
c. konsultować ze współpracownikami i zwierzchnikami decyzje wymagające rozstrzygnięć niekonwencjonalnych, trudnych lub budzących kontrowersje.
6. Pracownik nie ujawnia informacji powierzonych ani nie wykorzystuje ich dla osiągania korzyści osobistych zarówno w czasie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
7. Jeżeli pracownik nie może spełnić ustnej prośby klienta, sugeruje sformułowanie przez niego stosownego wniosku na piśmie.
8. Pracownik zgłasza swoje wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w Urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu,
a przy braku reakcji bądź też stwierdzeniu niewłaściwego zainteresowania się przez niego sprawą, wyższym przełożonym.
9. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie we własnym otoczeniu, aktywnie uczestniczy w ich kształtowaniu, zapobieganiu konfliktom oraz tworzeniu właściwej atmosfery pracy.
10. W kontaktach z interesantami oraz współpracownikami pracownik przestrzega zasad dobrego wychowania i daje świadectwo wysokiej kultury osobistej.
11. Reakcje pracownika na klienta niewłaściwie zachowującego się na terenie Urzędu:
a. pracownik powinien: spokojnie porozmawiać, ustalić przyczyny niewłaściwego zachowania, zwrócić uwagę klientowi a w przypadku agresywnego zachowania powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.
12. Sposób postępowania wobec osób niepełnosprawnych lub starszych:
a. pracownik samorządowy powinien okazać serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość,
b. udzielić pomocy przy wejściu po schodach, w wypełnieniu wniosku lub przywołać odpowiedniego pracownika.
13. Niedopuszczalne są następujące zachowania:
- przychodzenie do pracy i wykonywanie obowiązków służbowych w stanie nietrzeźwości oraz spożywanie alkoholu w czasie pracy,
- wygłaszanie prywatnych opinii, które mogą być traktowane przez klientów jako oficjalne,
- złośliwość w stosunku do przełożonych, współpracowników i klientów,
- używanie słów oraz wykonywanie gestów powszechnie uznanych za obraźliwe wobec klientów i współpracowników
- wyzywający lub odpychający ubiór
- nadmierna ilość ozdób, wyzywający makijaż, ekstrawagancka fryzura.
14. W przypadkach naruszenia zasad etyki przez pracownika Urzędu, klient ma prawo:
a. złożyć skargę. Sposób składania skarg i wniosków przez klientów przewiduje Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz procedura obowiązująca
w Urzędzie – dostępna w Wydziale Organizacji, Kadr i Nadzoru lub BIP,
b. Wyrazić opinię o pracy urzędników za pośrednictwem ankiet wyłożonych
w Biurze Obsługi Klienta. Ankiety analizowane są przez komisję powołaną przez Dyrektora Urzędu. Z treścią ankiety zapoznaje się pracownik, którego opinia dotyczy oraz jego bezpośredni przełożony,
c. Zgłosić swój problem Dyrektorowi Urzędu.
15. Karami za naruszenie Kodeksu Postępowania Etycznego są:
a. udzielenie reprymendy przez bezpośredniego przełożonego, a w przypadku kierownika komórki organizacyjnej przez Dyrektora,
b. zobowiązanie do naprawienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzywdzonemu,
c. zastosowanie kar określonych w Kodeksie Pracy,
d. innych kar wynikających z obowiązującego prawa.
 
Postanowienia końcowe

§ 3.
1. Niniejszy Kodeks jest dokumentem urzędowym Powiatowego Urzędu Pracy
w Kielcach i zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu.
2. Każdy nowo przyjmowany pracownik zapoznawany jest z Kodeksem przez przełożonego oraz zobowiązany jest do jego akceptacji i przestrzegania.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem, stanowiące załącznik nr 1 do Kodeksu, winno być dołączone do akt osobowych.
4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach odrębnym zarządzeniem ustali Stałą Komisję Etyki pracowników PUP w Kielcach.

 
informację wytworzył(a):

Ida Makuch

za treść odpowiada: Jacek Paszowski
data wytworzenia: 12-06-2007
Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
25-620 Kielce
ul. Kolberga 4
Telefon: (41) 367-11-00
Fax: (41) 367-11-99
 
e-mail:
kielce.praca.gov.pl
NIP: 959-08-29-453
REGON: 291149104
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 112
W tym miesiącu: 12041
Wszystkich odwiedzin: 1478287
Polityka prywatności